พระอุโบสถ..Click!เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมศาลาพระอริยศีลาจารย์..Click!เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหอระฆัง..Click!เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พระวิหาร..Click!เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหอพระไตรปิฎก..Click!เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมศลาการเปรียญ..Click!เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมู่กุฏิสงฆ์..Click!เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมศาลาเขียว..Click!เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมศาลาอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน..Click!เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ศาลาหน้าวัด(ท่าน้ำ)..Click!เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมซุ้มประตู..Click!เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
Home| History | Sacred Object | Activities | Director of Management| Spell for Sangkrajai | Map | Contact us
Copyright © Watsangkrajai.com Bangkokyai Bangkok Thailand.
E-mail: krusutee@hotmail.com