พระอุโบสถ

พระอุโบสถหลังนี้ พระอริยศีลาจารย์ (เกษม สมบูรณ์) และคณะกรรมการวัดทายก ทายิกา
ได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2521-2533 และได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2533

ลักษณะพระอุโบสถเป็นอาคารเครื่องก่อ ขนาด๕ ห้อง กว้าง ๘.๔๕ เมตร ยาว ๒๕.๕๐ เมตร
หลังคาซ้อน ๒ ชั้น มีมุขทั้งด้ายหย้าและด้านหลัง หลังคาเป็นเพิงหรือเพิงพะ มุงกระเบื้องดินเผา เครื่องปิดเครื่องมุงเป็นเครื่องลำยอง มีช่อฟ้า ใบระกา
และหางหงส์ มีกำแพงแก้วแบบกำแพงบัวหลังเจียดตรงมุมเป็นเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ ซุ้มประตูที่กำแพงแก้งทรงฝรั่ง หน้าบันมีลวดลายกนกก้านขด มีรูปเทพสลักด้วยไม้ประทับบนดอกบัว ล้อมด้วยลายกนกก้านขดปิดทอง หน้าบันระดับหลังคาตับที่สองมีลวดลายรูปหอยสังข์อยู่ในพาน ทวยไม้จำหลักปิดทองประดับกระจกเสานางแนบหรือเสาเก็จมีลักษณะเป็นเสาย่อไม้หัวเสาเป็นบัวแวง ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นซุ้มทรงบันแถลงซ้อนปิดทองประดับกระจก บานประตูลายรดน้ำภาพทวารบาลยักษ์ บานหน้าต่างลายรดน้ำรูปต้นพุดตาน หลังบานประตูทวารบาลรูปเทพยืนแท่น มียักษ์แบกกระบี่แบก หลังบานหน้าต่างรูปทวารบาลเทพพนมยืนแท่น เพดานมรลวดลายดวงดาราห้องละ ๓ ดวง

ภาพเขียนภายในพระอุโบสถ
ภาพเขียนภายในพระอุโบสถเป็นแบบจิตรกรรมไทย ประเพณีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือ ประกอบด้วยภาพไตรภูมิอยู่ทางด้านหุ้มกลองหลังพระประธานและภาพมารผจญอยู่ทางด้านหน้าหุ้มกลองหน้าพระประธาน และด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน ช่วงบนเป็นภาพเทพชุมนุม ส่วนช่วงล่างระหว่างประตูและหน้าต่างด้านซ้ายเป็นภาพเรื่องพระพุทธประวัติและด้านขวาเป็นภาพเรื่องพระเวสสันดรชาดก


พระประธานประจำพระอุโบสถ
พระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๔ ศอกและพระอัครสาวกพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร นั่งประคองอัญชลีหันหน้าตรงเข้าหาพระประธาน ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ในพระอุโบสถด้านหน้ามีคำโคลงจารึกบนแผ่นหินเกี่ยวกับชื่อวัดไว้ว่า

ในพระอุโบสถด้านหลังมีคำโคลงจารึกบนแผ่นหินเกี่ยวกับชื่อวัดไว้ว่า

(โคลงทั้ง ๒ บทนี้ เข้าใจว่ากรมหมื่นไกรวิชิตแต่งเมื่อคราวปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
       
Home| History | Sacred Object| Activities | Director of Management| Spell for Sangkrajai | Map | Contact us
Copyright © Watsangkrajai.com Bangkokyai Bangkok Thailand.
E-mail: krusutee@hotmail.com