ศาลาพระอริยศีลาจารย์ (เกษม สมบูรณ์) พ.ศ. ๒๕๒๖


สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารทรงไทยสร้างด้วยคอนกรีตถือปูน ๒ ชั้น กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๒ เมตร มุขกลาง ๑ มุข ยื่นออกยาว ๖ เมตร หลังคามุงกระเบื้องเคลือบดินเผา ใช้เป็นศาลาอเนกประสงค์ใช้บำเพ็ญกุศล

 
     
       
       
       
Home| History | Sacred Object | Activities | Director of Management| Spell for Sangkrajai | Map | Contact us
Copyright © Watsangkrajai.com Bangkokyai Bangkok Thailand.
E-mail: krusutee@hotmail.com