หอระฆัง


สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ ๗ เมตร ลักษณะเป็นทรงอย่างเทศ ตั้งอยู่บนฐานสูง มีบันไดทางขึ้นอยู่ภายใน


       
       
       
 
Home| History | Sacred Object | Activities | Director of Management| Spell for Sangkrajai | Map | Contact us
Copyright © Watsangkrajai.com Bangkokyai Bangkok Thailand.
E-mail: krusutee@hotmail.com